Overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidstid

Overtid og merarbeid

Med overtid menes arbeid utover ordinær arbeidstid. Dersom du er deltidsansatt og arbeider ut over din stillingsstørrelse (men innenfor ordinær arbeidstid) kalles dette merarbeid. 

Ifølge arbeidsmiljøloven er det kun tillatt med overtid og merarbeid når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Et eksempel kan være ved fravær eller andre uforutsette forhold på arbeidsstedet. Overtid skal med andre ord ikke benyttes som en fast og planlagt ordning.

I helsesektoren er det en utbredt praksis at ansatte frivillig påtar seg å arbeide ekstravakter ved å sette seg opp på ledige vakter. Også i slike situasjoner er det krav om at behovet for overtid/merarbeid er særlig og tidsavgrenset.

Forutsatt at vilkårene for overtid er oppfylt kan arbeidsgiver pålegge deg som ansatt å jobbe overtid selv om du ikke ønsker det selv. 

Du har rett til å bli fritatt for overtidsarbeid dersom du kan påvise helsemessige eller vektige sosiale grunner for det.

Arbeidsmiljøloven setter begrensninger på hvor mange timer overtid en sykepleier kan jobbe. Hvor mange timer overtid som er tillatt, fremgår av tabellene under.

Tillatt overtid

Overtid i løpet av 7 dagerOvertid i løpet av 4 ukerOvertid pr. år
Pålagt overtid10 timer25 timer200 timer
Skriftlig avtale med tillitsvalgt20 timer50 timer300 timer
Tillatelse fra Arbeidstilsynet25 timer200 timer / 26 uker

Tillatt samlet arbeidstid

Samlet arbeidstid i løpet av 24 timerSamlet arbeidstid i løpet av 7 dager
Pålagt overtid13 timer48 timer
Skriftlig avtale med tillitsvalgt16 timer48 timer
Tillatelse fra Arbeidstilsynet13 timer48 timer

Overtid ut over timetall i første linje i tabellene, kan bare pålegges arbeidstakere som har sagt seg villig til det i det enkelte tilfellet.

Overtidsbetaling

Når du jobber overtid, har du rett til ekstra betaling. Satsene for betalingen bestemmes av hvilket tariffområde du tilhører og hvor du jobber. Hvis du vil se hva som gjelder for deg, finn din tariffavtale eller kontakt din tillitsvalgte.

Hvis du er deltidsansatt, har du krav på overtidsbetaling dersom du arbeider ut over ordinær arbeidstid pr. dag og/eller pr. uke.

Forskjøvet arbeidstid

Forskjøvet arbeidstid betyr at vakten eller arbeidstimene flyttes til et annet tidspunkt enn det som er avtalt i turnusplanen. 

Reglene om forskjøvet arbeidstid finner du i din tariffavtale eller den overenskomst som gjelder der du jobber. I tariffområdene Spekter og KS må bruk av forskjøvet arbeidstid avtales og kan ikke pålegges. 

Kompensasjon for forskjøvet arbeidstid

Dersom arbeidsgiver ber deg om å utføre arbeid på en annen tid enn det som følger av turnusplanen, har du rett til kompensasjon for forskjøvet arbeidstid. Eksempelvis kan en sykepleier som i sin turnus er satt opp på en dagvakt fra kl. 07.00 til kl. 15.30, bli spurt om å forskyve arbeidstiden til kl. 15.00–21.00 samme dag.

Tariffavtalen fastsetter hvilken kompensasjon du har krav på når arbeidstiden forskyves. Kompensasjonens størrelse er avhengig hvor lang tid i forkant du får varsel om forskyvningen. Ikke alle tariffavtaler har samme bestemmelser, og du bør derfor sjekke hva som gjelder ved ditt arbeidssted. Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkeskontor for å få råd og veiledning.

Ofte stilte spørsmål

 • Har min leder lov til å avbestille ekstravakter jeg har sagt ja til?

  Nei, dersom det er inngått avtale om ekstravakt, kan arbeidsgiver ikke ensidig «avbestille» vakten. Hvis arbeidsgiver likevel gjør dette, vil du ha rett til lønn for vakten etter opprinnelig avtale. Ta kontakt med tillitsvalgt dersom du trenger hjelp.

 • Har arbeidsgiver lov å pålegge meg overtid i helger som jeg har fri?

  Ja, dersom vilkårene for overtid er oppfylt, f. eks. hvis det oppstår uforutsett sykefravær, ol. kan du bli pålagt å arbeide i frihelger. Du har rett til å be deg fritatt fra overtidsarbeid hvis du kan vise til helsemessige eller vektige sosiale grunner. 

 • Har jeg krav på overtidsbetaling dersom jeg frivillig påtar meg en ekstravakt?

  Ja, du har krav på overtidsbetaling uavhengig av om overtidsarbeidet er «frivillig» eller pålagt. Dersom du er deltidsansatt, må du arbeide opp til full stilling pr. dag og/eller pr. uke før du har krav på overtidsbetaling.

 • Jeg er deltidsansatt. Når har jeg krav på overtidsbetaling?

  Du har rett til overtidsbetaling når du arbeider utover det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller pr. uke. I henhold til tariffavtalene skal dette tillegget være minst 50 prosent.

 • Jeg ble spurt om å endre en vakt fra dagvakt til kveldsvakt. Gir det rett til noen kompensasjon?

  Du kan ha rett til tillegg for forskjøvet arbeidstid. Dette er en kompensasjon for ulempen med å endre vakt i forhold til oppsatt turnusplan, og fremgår av tariffavtalen. Ikke alle tariffavtaler har samme bestemmelser, og du bør derfor sjekke hva som står i tariffavtalen som gjelder ved ditt arbeidssted. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få råd og veiledning.

Nyttige veier videre