Eldre får minst ressurser i kommunehelsetjenesten

Bilde av rapportens forside

Bilde av rapportens forside.

Gjennom en omfattende analyse av tilgjengelig statistikk, registerdata og en spørreundersøkelse til sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenester har VISTA analyse undersøkt sammenhengen mellom ressurser, kompetanse og oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Funnene gir en bred dokumentasjon på utvikling og status, og gir grunn til bekymring. Bare de siste tre årene har behovene og belastningen i tjenestene økt vesentlig over hele landet.

Rapportens hovedfunn

  • Brukeres behov blir stadig mer komplekse. Arbeidsbelastningen har økt tilsvarende.
  • Til tross for økt kompleksitet har ikke andelen sykepleiere i tjenesten økt.
  • Det er store geografiske variasjoner i ressursbruk, bemanning og kompetansesammensetning.
  • Andelen over 80 år som får plass på institusjon, har falt kraftig siden 2012.
  • Terskelen for å motta praktisk bistand i hjemmet har økt.
  • Det er en betydelig vekst i antall mottakere av hjemmetjenester. I hovedsak gjelder dette personer under 67 år. Størst økning er i kategorien under 50 år.
  • 70 % av sykepleierne oppgir at de bruker mye tid på oppgaver som kunne vært gjort av ansatte med lavere kompetanse.
  • Myndighetene mangler styringsinformasjon for å sikre kvalitet i tjenestene.

Intervjuer med ledere

I rapporten inngår også resultater fra intervjuer med ledere i et utvalg kommuner for å se på hvordan kommunene arbeider for å sikre nødvendige ressurser og kompetanse. Lederne gir inntrykk av å kjempe om de samme knappe ressursene i form av sykepleiere og annet helsepersonell. Mangel på sykepleierkompetanse tvinger fram organisatoriske endringer hvor sykepleierrollen blir mer rendyrket. I kommuner med minst ressurser er holdningene til en bemanningsnorm for sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenester mest positiv.

Hele rapporten finner du på vår side om rapporter.