Sentrale særavtaler KS

Særavtalene regulerer ulike forhold og supplerer hovedtariffavtalen.

Sentrale særavtaler er avtaler inngått mellom arbeidstakerorganisasjonene sentralt og KS. Disse supplerer hovedtariffavtalen på ulike områder, f.eks. ved reiser, arbeidstøy, og arbeidstid for undervisningspersonalet m.m.

Sentrale generelle særavtaler (SGS) gjelder alle ansatte.

Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) gjelder ansatte i de områdene avtalene berører.

Gjeldende særavtaler