Jobb ved siden av studiet? 

Nsf student

Stilling – eller jobbe som tilkallingsvikar? 

Det er store forskjeller på å få en stilling med stillingsprosent – fast, vikariat eller midlertidig – eller å jobbe som tilkallingsvikar. Som tilkallingsvikar har du muligheten til å si ja eller nei til hver vakt du blir tilbudt. Står du i stilling skal vaktene dine planlegges i en turnus.  

Dersom du planlegger å jobbe jevnlig, og det også er arbeidsgivers plan så skal du ansettes i en stilling tilsvarende det som er planlagt. Noen arbeidsgivere tilbyr imidlertid faste vakter, men likevel med en arbeidskontrakt som sier tilkallingsvikar. Dette er imidlertid lovstridig, og du bør kreve å få en fast stillingsprosent.  

Ansiennitet 

Fordelene ved å ha stilling, altså en fast stillingsprosent, er ikke ubetydelig. Jobber du i en stillingsprosent vil du opptjene ansiennitet. Dette kan få konsekvenser for hvilken lønn du har krav på når du starter i jobb senere. Ulike arbeidsgivere har ulike regler for opptjening av lønnsansiennitet, men de fleste har i tariffavtale at all arbeidserfaring fra fylte 18 år vil gi ansiennitet. MEN: Dersom du har jobbet som tilkallingsvikar så må det dokumenteres at du har jobbet i gjennomsnitt over 14 timer per uke over en periode på 6 måneder for å telle som ansiennitet. Har du derimot hatt en stillingsprosent, uansett størrelse, så vil ansiennitet beregnes fullt ut. Et eksempel: Har du jobbet i en 10% stilling i 3 år så teller dette som 3 års ansiennitet.   

Lønn for sykepleierstudenter 

Noen arbeidsgivere har egne stillinger for sykepleierstudenter hvor det er fremforhandlet lønnsøkning ut fra hvor langt man har kommet i studiet. Dette er lokale avtaler fremforhandlet av NSF lokalt på arbeidsstedet. Det er altså ingen sentralt fremforhandlet lønn for sykepleierstudenter. Mange har oppfatning av at som sykepleierstudent har man krav på lønn f.eks som helsefagarbeider. Dette er ikke riktig.  

De fleste arbeidsgivere i helsevesenet ansetter sykepleierstudenter som pleieassistenter.  

Det er ingen fastsatt tarifflønn for sykepleierstudenter som jobber i helsetjenesten. Noen arbeidsgivere tilbyr imidlertid økt lønn i tråd med at studenter tilegner seg mer kompetanse og kan tillegges mer ansvar. Dersom du får mer ansvar på arbeidsstedet så bør lønna øke i tråd med dette. Pass imidlertid på at du ikke får eller tar mer ansvar enn det du har kompetanse til. Ansvar som sykepleier kan du først få når du har autorisasjonen på plass.  

Passert “medikamenten” - ingen fullmakt til å håndtere medikamenter  

Hver arbeidsgiver skal ha rutiner for legemiddelhåndtering som sikrer at medikamentere administreres til pasienter på riktig måte. At du har bestått eksamen/prøve i medikamentregning er ingen dokumentasjon for at du har lov til å administrere medikamenter. Sett deg derfor inn i hvilke rutiner som gjelder på din arbeidsplass. Vær også sunt skeptisk til oppgaver knyttet til håndtering av legemidler, og sørg for at du ikke påtar deg mer ansvar enn du er kvalifisert for.  

Arbeidskontrakt og lønn 

Du har krav på arbeidskontrakt med stilling, stillingsstørrelse, arbeidstid og lønn. Dette er en avtale du inngår. Og før du inngår avtale kan du forhandle om vilkårene i avtalen. Et av vilkårene er lønn. Det er helt vanlig å forhandle lønn - og som sykepleierstudent er du attraktiv. Det bør brukes som et forhandlingskort. Å forhandle lønn ved ansettelse er din viktigste lønnsforhandling - hver gang du ansettes. Det er ingen grunn til å vente med dette til du er ferdig sykepleier. 

Ta gjerne kontakt med fylkeskontoret for råd. Tillitsvalgte for NSF er de beste rådgivere på hver arbeidsplass. Lykke til!