SPoR-leder Espen Gade Rolland med i ekspertutvalg

Espen Gade Rolland

Helse- og omsorgsdepartementet skriver på sine nettsider: Ekspertutvalg for å vurdere sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern. Utvalget skal utrede mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet er å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

– Vi er i en situasjon der stadig flere søker hjelp for psykiske plager og lidelser. Samtidig opplever helsetjenesten knapphet på personellressurser. Da er det viktig at fagekspertisen blir brukt mest mulig effektivt slik at pasientene blir tilbudt behandling med god kvalitet i hele landet. Det er en viktig prioritering for regjeringen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til departementets nettsider.

Gade Rolland er et av 11 medlemmer i utvalget. De skal levere sin rapport innen 1. juni 2023.

- Mange sykepleiere leder tjenestene og har sentrale stillinger innen både utvikling og forskning. Når man ser på sammensetningen av utvalget, blir det viktig å involvere bredt. Samtidig må vi tegne kartet først, det finnes allerede en del spesialiserte tjenestetilbud innen psykisk helsevern. Spørsmålet blir hvor spisset det er hensiktsmessig å organisere tjenestene, uten at det forsterker forskyvning av ansvar mellom tjenestetilbud, som ofte oppleves svært uhensiktsmessig for de vi er satt til å hjelpe, sier Gade Rolland.