Kompetanseutvikling

Kompetanseveileder KS 2022

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2020, ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som blant annet skulle utarbeide en veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling. Veilederen ble forsinket under koronapandemien, men er nå ferdig og også oppdatert i henhold til endringene i hovedtariffoppgjøret 2022. Vi håper at den kan bidra til godt lokalt samarbeid om kompetanse og kompetanseutvikling. Bedre rammevilkår for kompetanseutvikling, og høyere lønn for kompetanse er avgjørende for å sikre gode kommunale velferdstjenester.